Uw vraag

Welke formaliteiten moet ik in orde brengen als werkgever?

Antwoord door ikwilaanwerven.be

Als werkgever zijn er aantal terugkerende taken die je in orde moet brengen. We sommen ze hieronder voor je op.

Maandelijks

  • Loonfiches bezorgen aan je werknemers
  • Bedrijfsvoorheffing aangeven bij de belastingen

De bedrijfsvoorheffing is een belasting die je als werkgever in België moet betalen op de lonen die je uitkeert aan je werknemers. Je houdt de voorheffing in op de bedragen die je betaalt en stort ze door aan de staat. Daarna wordt die voorheffing verrekend in de belastingafrekening van je werknemers. Je kan de bedrijfsvoorheffing online aangeven via FinProf, een online dienst van de FOD Financiën.

  • Voorschotten storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

Heel wat werkgevers moeten voorschotten storten aan de RSZ voor de betaling van sociale en andere bijdragen. De RSZ berekent het bedrag van die voorschotten en geeft dat door aan jou (of je sociaal secretariaat). Door voorschotten te betalen, kan je het bedrag dat je voor het volledige kwartaal moet betalen, spreiden over 3 maanden.

Elk kwartaal

  • DmfA-aangifte doen

DmfA staat voor multifunctionele aangifte. Met deze kwartaalaangifte geeft elke werkgever de bezoldiging en arbeidstijd van al zijn werknemers door aan de RSZ. Met deze tool kan je je aangifte online versturen. 

  • Patronale en persoonlijke bijdragen storten aan de RSZ

De werkgeversbijdragen zijn jouw deel van de bijdragen die betaald moeten worden. Deze bijdragen financieren de sociale zekerheid. Je betaalt ze aan de RSZ, die het geld herverdeelt onder de instanties van de sociale zekerheid.

De werknemersbijdragen houd jij in op het loon van je werknemers. Je stort ze rechtstreeks door aan de RSZ.

Het bedrag dat je ziet aan het eind van je DmfA-aangifte is het verschil tussen het totaal van de maandelijkse voorschotten en het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag moet je overmaken aan de RSZ op volgend rekeningnummer: IBAN: BE63 6790 2618 1108 // BIC: PCHQ BEBB

Jaarlijks

  • Individuele rekening en belastingfiche overhandigen aan je werknemers

Als werkgever moet je één keer per jaar een fiscale fiche (ook wel inkomstenfiche of fiche 281.10 genoemd) opstellen voor elke werknemer. Dit doe je vóór 31 maart van het volgende jaar. Je werknemer heeft de fiche nodig om zijn belastingaangifte te doen.

  • Samenvatting van de individuele loonfiches doorgeven aan de FOD Financiën

Daarna moet je een samenvattende fiche (de ‘samenvattende opgave 325’) opstellen voor alle werknemers binnen je onderneming. Die maak je ook vóór 31 maart van het volgende jaar over aan de belastingadministratie via Belcotax On Web.

  • Vakantiegeld storten aan je werknemers (bedienden) of bijdragen storten aan vakantiefonds (arbeiders)
  • Bijdragen voor de herverdeling van de sociale lasten storten (arbeiders + bedienden)

In het 2e kwartaal van elk jaar is er een herverdeling van de sociale lasten. Kleinere werkgevers kunnen een stuk aftrekken van het nettobedrag dat ze moeten betalen voor het 2e kwartaal, terwijl grotere werkgevers een supplement moeten betalen. In de loop van de maand mei ontvang je een melding met ofwel het bedrag dat je mag aftrekken, ofwel het bedrag dat je als supplement moet betalen.

  • Premies (bv. eindejaarspremie) voorzien in cao storten (arbeiders + bedienden)

Daarnaast zijn er nog een aantal regelmatig terugkerende formaliteiten, afhankelijk per sector. Klik hier voor een volledig overzicht.

 

Bron: ikwilaanwerven.be, een service van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Belgische overheid

ikwilaanwerven.be