Stel hier je vraag

  Waar wil je het antwoord ontvangen?

  Een logo laten ontwerpen. Hoe begin je eraan?

  Wat is crowdfunding? Kan ik hiermee geld vinden voor mijn idee?

  Ik wil starten maar ik heb geen geld. Waar vind ik subsidies of steunmaatregelen?

  Falen hoort erbij – dat weet zelfs het kleinste kind

  Hoe creëer ik meerwaarde met mijn blog?

  Hoe zorg ik ervoor dat het publiek mijn crowdfunding campagne smaakt?

  Het statuut student-ondernemer, wat is dat?

  Hoe gebruik ik social media als jonge ondernemer?

  Wat moet ik doen om mijn bijberoep te starten?

  Waarom kies ik ervoor om iets in bijberoep te doen, en niet in hoofdberoep?

  Hoe bereid ik onderhandelingen met de bank voor?

  Antwoord door Annelies Van Ostaeyen

  Kredietonderhandelingen met de bank, ze bezorgen menig ondernemer de nodige stress. Hieronder geven we enkele tips om het vertrouwen van de bank te winnen en zo hopelijk de meest optimale kredietovereenkomst te sluiten.

  • Kom goed voorbereid aan de start

  De beste indruk zal je maken met een goed onderbouwd financieringsdossier. Zorg ervoor dat je ondernemingsplan helemaal op punt staat. Zo geef je de bank een blijk van je vakbekwaamheid en geloofwaardigheid als ondernemer. De Unizo Startersservice stelt bijvoorbeeld een tool ter beschikking om je financieel en ondernemingsplan op te stellen.

  Banken zijn vandaag de dag op hun hoede om kredieten te verstrekken, vooral bij risicovolle dossiers. Tegenover elke financiering moet je als ondernemer garanties kunnen zetten. Hoeveel wil je bijvoorbeeld zelf in het te financieren project investeren? Welk risico ben je dus bereid voor eigen rekening te nemen? Een goed onderbouwd financieringsproject, waaruit zowel ondernemer én bank voordeel kunnen halen, zal uiteraard wel op de nodige interesse kunnen rekenen.

  • Wees open, eerlijk & helder

  Jouw belangen en die van je bankier liggen niet zover uit elkaar als je denkt. Speel dan ook van bij het eerste gesprek open kaart, niet alleen over het financieringsproject op zich, maar ook over de globale financiële situatie en draagkracht van je zaak. Wederzijds vertrouwen geeft de grootste garantie op een positieve uitkomst.

  Ieder project, hoe weldoordacht ook, heeft zwakkere, meer risicovolle elementen. Het verhoogt je geloofwaardigheid als je zelf op die issues wijst, en daarbij meteen ook enkele concrete maatregelen voorstelt om de bijbehorende risico’s tot een minimum te beperken.

  • Neem kritiek van de bank ter harte

  Wijst de bank je dossier af wegens te risicovol, dan lijkt het toch aangewezen om je project nog eens grondig onder de loep te nemen. Laat je hierbij eventueel bijstaan door een expert.

  Weet ook dat jouw lokale kantoorhouder niet zelf beslist over de toekenning van het krediet, zeker wanneer het om een aanzienlijk bedrag gaat. Elke bankinstelling heeft een commissie die aanvraagdossiers op risico-technisch vlak haarfijn uitpluist en beslist over het al dan niet toekennen van het gevraagde krediet.

  Onderhandelen kan en moet zelfs, maar speel het niet té hard! Een goede verstandhouding met je bankier is namelijk ook belangrijk. Komen jullie niet tot een overeenkomst? Dan kan het zeker geen kwaad om eens met een tweede bankinstelling te gaan praten. Zo krijg je een beter zicht op de onderhandelingsmarge en je hoort ook eens ander advies omtrent de meest aangewezen kredietvorm.

  • Eerst lezen, dan tekenen

  Je onderhandelingen hebben tot een deal geleid? Proficiat! Weet wel dat mondelinge onderhandelingen je in principe tot niets verplichten. Een overeenkomst is pas definitief als alles op papier staat en het contract ondertekend wordt. Alvorens je handtekening te zetten, is het absoluut aan te raden het hele contract nog eens grondig door te nemen.

  Bron: Unizo

  Annelies Van Ostaeyen

  Diensthoofd Ondernemen Stad Geel

  Waarom is intellectuele eigendom belangrijk voor een starter?

  Antwoord door Lien Schoofs

  Het antwoord is simpel: goed begonnen, is half gewonnen. Het is logisch om dat wat van jou is te beschermen. Zo vermijd je dat anderen je product zomaar kunnen kopiëren.

  Bovendien geeft een beschermd product extra onderhandelingsmarge als je partners of investeerders zoekt.

  Verder is het belangrijk om zélf geen inbreuken te plegen. Check dus goed of de naam of het product waar je mee bezig bent nog niet op een of andere manier beschermd is. Want geef toe: het zou zonde zijn om tijd en geld te steken in de ontwikkeling van een product dat eigenlijk al eens bedacht is. Wil je meer weten over intellectuele eigendom? Op het platform create – protect – benefit vind je heel wat tips & tricks

  Bron: create – protect – benefit

  Lien Schoofs

  Projectmedewerker Startup2440 binnen de dienst Ondernemen van Stad Geel

  Mag ik zomaar op straat of de markt verkopen?

  Antwoord door Contactcentrum Ondernemen

  Neen, voor het uitoefenen van een ambulante activiteit heb je een leurkaart en een toelating van de gemeente nodig. Je leest er hieronder meer over.

  Ambulante handel

  Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als de verkoop, het te koop aanbieden of het uitstallen met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt.

  Wil je een ambulante activiteit uitoefenen (op straat, op de markt, deur aan deur)? Dan heb je hiervoor een machtiging ambulante activiteiten (‘leurkaart’) nodig.

  Voorwaarden

  Om een machtiging ambulante handel aan te vragen, heb je volgende documenten nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s
  • Bij de verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  • Voor een machtiging ambulante activiteiten ten huize van de consument (aangestelde B): een bewijs van goed gedrag en zeden

  Procedure

  Je vraagt de machtiging ambulante activiteiten aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Je kunt daarvoor best telefonisch contact opnemen met het betreffende loket en informeren naar de benodigde documenten. Het ondernemingsloket controleert de toekenningsvoorwaarden en beoordeelt de aanvraag. Bij de ontvangst van je machtiging word je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

  Uitzonderingen

  De machtiging ambulante activiteiten is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

  Als je producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B) heb je geen machtiging nodig. Ook als je je diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen is de machtiging niet van toepassing.

  Openbaar domein

  Voor de uitbating van een kraam op het openbaar domein heb je een toelating van de gemeente nodig. Je kan hiervoor een online aanvraag indienen. Meer info over de aanvraagprocedure binnen de Stad Geel vind je hier. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating. De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement.

  Bron: Contactcentrum Ondernemen Stad Geel

  Contactcentrum Ondernemen

  Kan ik starten met ondernemen wanneer ik werkzoekende ben?

  Antwoord door Haven

  Zeker! Je kan gedurende één jaar ondernemen met behoud van je uitkering. Je moet hiervoor bij de RVA de regeling “springplank naar zelfstandige” aanvragen. Tijdens dit jaar kan je dan naar werk zoeken én je eigen zaak opstarten.

  Om in aanmerking te komen voor dit statuut, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • je doet bij de RVA aangifte van de activiteit op het moment van de uitkeringsaanvraag of, indien je al uitkeringen ontvangt, vóór het begin van de activiteit (je mag met andere woorden nog niet met je zelfstandige activiteit begonnen zijn);
  • je mag je loontrekkende activiteit niet stopzetten of verminderen om van het voordeel te kunnen genieten;
  • je mag de afgelopen 6 jaar de zelfstandige activiteit niet als hoofdberoep hebben uitgeoefend;
  • de activiteit mag niet door derden worden uitgeoefend (in het bijzonder door werknemers of in onderaanneming), tenzij dit heel uitzonderlijk gebeurt;
  • je mag geen artistieke activiteit uitoefenen;
  • je zelfstandige activiteit heeft een bijkomstig karakter (nevenactiviteit).

  Dat laatste betekent dat het aantal uur dat je eraan besteedt en de grootte van je inkomsten beperkt moeten zijn. De RVA oordeelt of dit het geval is of niet. Je uitkering wordt namelijk verminderd met het bedrag van je netto belastbaar jaarinkomen dat het grensbedrag van 4.910,88 euro (bedrag vanaf 01/05/2022) overschrijdt.

  Als je tijdens je werkloosheid start als zelfstandige, verlies je in principe je uitkering wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden van de maatregel ‘springplank naar zelfstandige’. Toch zijn er een aantal uitzonderingen: als je een opleiding volgt met het oog op een zelfstandig beroep bijvoorbeeld. Of als je als oudere werkloze na je 55ste opnieuw gaat werken.

  Neem voor meer info contact op met de RVA.

  Bron: Haven voor jonge ondernemers & Acerta

  Haven

  Haven is een coöperatie van jongeren, jeugdhuizen en gemotiveerde partners. Samen zorgen ze voor een veilige proeftuin waar jonge ondernemers de ruimte en tijd krijgen om te experimenteren met hun eigen project.